Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Informacja PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY PRZYJMUJE STRONY W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH od 7:30 do 9:30.

 
Ankieta 09.05.2012 r. PDF Drukuj Email

www.zdroweszpitale.pl/ankieta

 
Ogłoszenie o naborze 23.04.2012 r. PDF Drukuj Email

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Rokietnicy: Koordynator projektu - na zastępstwo. Szczegóły po kliknięciu tutaj.

 
Plakat promujący 25.04.2012 r. PDF Drukuj Email

 
Uwaga wścieklizna 29.03.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica w związku z otrzymanym pismem od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informuje, że miejscowość Czelatyce została uznana za obszar zagrożony wścieklizną.:
W związku z §2 Rozporządzeniem Nr 6/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 marca 2012 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego Wójt Gminy Rokietnica na terenie miejscowości Czelatyce nakazuje trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu.pdf

 
Informacja 27.03.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje o obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej - dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:
1. Informacja.pdf
2. Wniosek.pdf
3. Oświadczenie.pdf

 
Winiki konkursu 21.03.2012 r. PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE POWIERZENIA W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ROKIETNICA.

Szczegóły w załącznikach poniżej:

1. Ogłoszenie.pdf
2. Zarządzenie.pdf
3. Sprawozdanie.pdf

 
Informacja 19.03.2012 r. PDF Drukuj Email

Informacja Wójta Gminy Rokietnica dotycząca stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół i środowiska.pdf

 
Mamy piątkę PDF Drukuj Email

 

 
Informacja o projekcie PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że na terenie Gminy w okresie od 01.09.2011 r., do 15.06.2012 r., realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Rokietnica" współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
Otwarty konkur ofert... 27.02.2012 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
2. Załącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
3. Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej.pdf

 
Ważna informacja PDF Drukuj Email

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz zwierząt łownych w terenowych obwodach badania w 2012 r., na terenie powiatu jarosławskiego.pdf (proszę kliknąć)

 
Ważana informacja PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje rolników, że w terminie od 1 do 29 luty 2012 r., mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT z okresu wrzesień-styczeń lub potwierdzone przez Wójta kopie faktur, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego gdy rolnik podlega takiemu wpisowi. ( Wniosek o zwrot zawiera: imię i nazwisko, nr NIP, nr PESEL lub nr dowodu osobistego, oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, pisemną zgodę współwłaścicieli lub współposiadaczy, oraz nr rachunku, bankoweqo gdy zwrot ma nastąpić w drodze przelewu). Wniosek do pobrania.pdf (4 Mb)

 
Harmonogram odbioru śmieci w 2012 roku PDF Drukuj Email

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych w 2012 roku.pdf

 
Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w roku 2012. PDF Drukuj Email

Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych w roku 2012.pdf

 
Ogłoszenie o naborze do projektu sytemowego 02.01.2012 r. PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza na bór osób do projektu systemowego pt. "Czas na aktywność w Gminie Rokietnica" realizowanego w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.pdf

 
Biblioteka - informacje ogólne PDF Drukuj Email

Na terenie gminy Rokietnica działa Komunalna Biblioteka Publiczna w oparciu o Statut nadany 27 czerwca 1997 r., zatwierdzony przez Radę Gminy.
KBP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Mieści się w budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy.

Więcej…
 
Poświęcenie kaplicy PDF Drukuj Email

W dniu 25 kwietnia 2011 r. została poświęcona i oddana do użytku kaplica pod wezwaniem „Zmartwychwstania Pańskiego” wybudowana na rokietnickim cmentarzu. Aktu poświęcenia dokonał ks. biskup Adam Szal. Kaplica powstała z inicjatywy i funduszy samorządu gminy Rokietnica. Wójt Gminy Rokietnica Pani Bożena Gmyrek podziękowała za piękną uroczystość poświęcenia kaplicy, oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania.

Więcej…
 
Czas na aktywność w Gminie Rokietnica PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy przystąpił do realizacji projektu systemowego realizowanego w okresie od 01 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Więcej…
 
Ogloszenie 27.07.2011 r. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje mieszkańców gminy, o możliwości  przyznania pomocy materialnej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna" zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. Więcej szczegółowych informacji w załączniku. >>załącznik<<

 
Dokumenty do pobrania PDF Drukuj Email

Formularze do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości

2. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

3. Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

4 .Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

5. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

6. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

7. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

8. Deklaracja na podatek rolny

9. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

10. Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

11. Informacja o gruntach

12. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

13. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

14. Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

15. Deklaracja na podatek leśny

16. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

17. Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

18. Informacja o lasach

19. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

20. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

21. Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

22. Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników


Dokumenty do pobrania

1. Deklaracja na podatek leśny.pdf

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

3. Deklaracja na podatek rolny.pdf

4. Informacja o gruntach.pdf

5. Informacja o lasach.pdf

6. Informacja o nieruchomościach.pdf

7. Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.pdf

8. Dane o nieruchomościach.pdf

9. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.pdf

10. Dane o nieruchomościach.pdf

11. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.pdf

12. Dane o nieruchomościach leśnych.pdf

13. Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

14. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf

15. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.pdf

17. Wniosek zgłoszenie szkody w uprawie (Koło Łowieckie Ryś w Pruchniku).pdf

18. Wniosek o zgłoszenie szkody łowieckiej (Koło Przemyski Klub Łowiecki Ponowa).pdf

19. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Rokietnica.pdf

20. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.pdf

21. Zawiadomienie o dokonaniu/zamiarze dokonania wycinki drzew na działkach leśnych.pdf

22. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

23. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).pdf

24. Wzór wypowiedzenie "umowy śmieciowej".doc

25. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Rokietnica.pdf

26. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu Gminy Rokietnica na 2015 r.pdf

27. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

28. Wniosek o zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf

29. Wniosek o zgłoszenie pobytu stałego.pdf

30. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych.doc

31. Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi z tytułu nabycia grunów.pdf

32. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu Gminy Rokietnica na 2017 r.pdf

33. Formularz - oferta realizacji zadania publicznego.doc

34.Formularz - zgłoszenie przedstawiciela organizacji pozarządowej do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej.doc

35. Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

36. Informacja do oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf

37. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020-2021.doc

38. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym


 

Wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.pdf
2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.pdf
3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.pdf
4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf
5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf
6. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.pdf
7. Wniosek formalny o udzielenie pomocy.pdf
8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf
9. Wniosek 500+.pdf
10.Wniosek 300+.pdf

 
«pierwszapoprzednia5152535455następnaostatnia»

Strona 55 z 55