Przypomnienie o rzetelnej segregacji odpadów komunalnych PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica przypomina mieszkańcom gminy o rzetelnej segregacji odpadów, tak aby w workach przeznaczonych do odpowiedniej frakcji znajdowały się odpady zgodnie z zasadami segregacji.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w miesiącu lipcu przez pracowników Urzędu Gminy Rokietnica stwierdzono nieprawidłowości w segregacji odpadów.

Nieprawidłowa segregacja odpadów wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane oraz worków przeznaczonych na inne odpady np. papieru, plastiku, szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych oraz zielonych zwiększa ilość odpadów zmieszanych, które trafiają na składowisko, ma to bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji wysokości opłat ponoszonych przez samych mieszkańców gminy Rokietnica.

Jednocześnie informujemy, że każdy właściciel w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących w nieruchomości ma obowiązek w ciągu 14 dni złożyć aktualną deklaracje o ilości osób zamieszkujących, a zwłaszcza dotyczy to urodzeń, zgonów jak również osób tymczasowo zameldowanych.