XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj

XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła się w dniu 7 września 2017 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Porządek obrad sesji przedstawiała się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.


4. Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Rokietnica na lata 2017 – 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/123/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad sesji.