XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/123/09 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok 9. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad sesji.