XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez gminę Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez gminę Rokietnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu mieszczącego się w budynku byłej bazy SKR w miejscowości Rokietnica.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.