II zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


a) powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
b) przedstawienie zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
c) zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,
d) przeprowadzenie głosowania przez Komisję Skrutacyjną,
e) przedstawienie protokołu z głosowania,
f) podjęcie uchwały w stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i składu osobowego komisji Rady.
9. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
10.Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Powołanie komisji stałych Rady Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Rokietnica.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Rokietnica do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXVI/113/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/93/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Rokietnica do Lokalnej Grupy Działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 r.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.