IV Sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


a) przedstawienie projektu budżetu gminy na 2019 r,
b) opinie komisji Rady o projekcie budżetu gminy na 2019 rok:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego,
- Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2019 r,
d) dyskusja nad przedstawionym projektem budżetu gminy, przegłosowanie ewentualnych poprawek wniesionych do projektu budżetu,
e) ostateczne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rokietnica na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rokietnica na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu gminy Rokietnica.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.